Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 18-05-2021

nha cai dafabet
Cá độ bóng đá OXBET

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 18-05-2021

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
18/05/20213 lần0 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần4 lần6 lần
17/05/20210 lần4 lần3 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
16/05/20212 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần5 lần
15/05/20212 lần4 lần3 lần0 lần4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
14/05/20212 lần3 lần4 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần5 lần1 lần
13/05/20213 lần4 lần2 lần4 lần2 lần0 lần3 lần1 lần4 lần4 lần
12/05/20211 lần6 lần2 lần1 lần5 lần4 lần3 lần4 lần1 lần0 lần
11/05/20214 lần3 lần3 lần1 lần1 lần6 lần1 lần3 lần5 lần0 lần
10/05/20215 lần2 lần3 lần5 lần5 lần4 lần1 lần1 lần1 lần0 lần
09/05/20214 lần5 lần0 lần1 lần5 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
08/05/20213 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần4 lần
07/05/20210 lần3 lần5 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần5 lần2 lần
06/05/20212 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần5 lần2 lần4 lần0 lần
05/05/20211 lần2 lần2 lần4 lần5 lần2 lần4 lần4 lần2 lần1 lần
04/05/20212 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần3 lần
03/05/20211 lần4 lần3 lần2 lần4 lần1 lần4 lần3 lần4 lần1 lần
02/05/20212 lần4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần6 lần3 lần3 lần
01/05/20210 lần5 lần5 lần1 lần4 lần3 lần3 lần0 lần4 lần2 lần
30/04/20214 lần2 lần7 lần5 lần0 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần
29/04/20210 lần3 lần5 lần2 lần1 lần6 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
Tổng41 lần63 lần62 lần51 lần55 lần61 lần50 lần44 lần66 lần47 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
18/05/20214 lần1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần4 lần5 lần5 lần
17/05/20211 lần5 lần0 lần4 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
16/05/20211 lần5 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần4 lần4 lần2 lần
15/05/20211 lần3 lần1 lần4 lần3 lần5 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
14/05/20212 lần2 lần2 lần2 lần4 lần5 lần2 lần5 lần0 lần3 lần
13/05/20211 lần5 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần4 lần
12/05/20213 lần2 lần7 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
11/05/20213 lần2 lần3 lần4 lần4 lần0 lần6 lần1 lần3 lần1 lần
10/05/20210 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần8 lần3 lần4 lần
09/05/20212 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần5 lần1 lần3 lần3 lần
08/05/20213 lần0 lần4 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần6 lần2 lần
07/05/20213 lần3 lần3 lần4 lần0 lần3 lần2 lần6 lần2 lần1 lần
06/05/20213 lần1 lần0 lần2 lần6 lần2 lần6 lần1 lần3 lần3 lần
05/05/20212 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần6 lần1 lần1 lần4 lần
04/05/20215 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần5 lần1 lần
03/05/20212 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần5 lần4 lần3 lần2 lần
02/05/20212 lần2 lần1 lần6 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần5 lần
01/05/20215 lần5 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần4 lần4 lần
30/04/20211 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần7 lần2 lần2 lần8 lần
29/04/20212 lần4 lần3 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần
Tổng46 lần54 lần48 lần58 lần46 lần43 lần67 lần58 lần59 lần61 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
18/05/20212 lần3 lần6 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần5 lần
17/05/20215 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần5 lần
16/05/20211 lần1 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần5 lần4 lần1 lần
15/05/20213 lần1 lần4 lần4 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần
14/05/20212 lần2 lần2 lần6 lần3 lần4 lần5 lần1 lần0 lần2 lần
13/05/20214 lần3 lần3 lần1 lần1 lần4 lần4 lần1 lần3 lần3 lần
12/05/20214 lần2 lần1 lần2 lần5 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
11/05/20211 lần5 lần1 lần2 lần6 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
10/05/20214 lần3 lần7 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
09/05/20213 lần1 lần4 lần5 lần2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
08/05/20213 lần3 lần3 lần1 lần5 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
07/05/20212 lần6 lần2 lần1 lần5 lần1 lần0 lần2 lần4 lần4 lần
06/05/20210 lần3 lần5 lần1 lần3 lần1 lần6 lần2 lần4 lần2 lần
05/05/20211 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần4 lần5 lần
04/05/20211 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần5 lần3 lần
03/05/20213 lần5 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần4 lần
02/05/20212 lần2 lần1 lần2 lần5 lần4 lần4 lần6 lần1 lần0 lần
01/05/20213 lần3 lần7 lần2 lần4 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
30/04/20212 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần5 lần6 lần
29/04/20210 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần6 lần5 lần
Tổng46 lần54 lần62 lần49 lần63 lần43 lần58 lần52 lần55 lần58 lần