Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 06-06-2020

nha cai dafabet
letou
letou

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 06-06-2020

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
06/06/20202 lần3 lần4 lần6 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
05/06/20205 lần2 lần5 lần5 lần5 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
04/06/20202 lần3 lần2 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
03/06/20204 lần1 lần1 lần6 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần4 lần
02/06/20203 lần4 lần7 lần2 lần1 lần5 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
01/06/20203 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần5 lần3 lần2 lần2 lần
31/05/20200 lần1 lần2 lần5 lần7 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
30/05/20202 lần3 lần4 lần1 lần5 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần
29/05/20201 lần6 lần1 lần4 lần0 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
28/05/20201 lần4 lần0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần6 lần3 lần
27/05/20203 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần5 lần4 lần2 lần2 lần
26/05/20203 lần2 lần1 lần1 lần2 lần5 lần5 lần3 lần3 lần2 lần
25/05/20201 lần7 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
24/05/20200 lần5 lần1 lần4 lần3 lần3 lần1 lần1 lần7 lần2 lần
23/05/20205 lần2 lần2 lần4 lần0 lần1 lần0 lần5 lần4 lần4 lần
22/05/20201 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần5 lần5 lần
21/05/20202 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần5 lần5 lần0 lần2 lần
20/05/20204 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần3 lần1 lần
19/05/20203 lần3 lần3 lần4 lần3 lần5 lần1 lần2 lần0 lần3 lần
18/05/20201 lần6 lần0 lần2 lần6 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng46 lần64 lần48 lần63 lần59 lần55 lần55 lần52 lần54 lần44 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
06/06/20201 lần2 lần6 lần5 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
05/06/20204 lần2 lần4 lần5 lần0 lần0 lần5 lần3 lần3 lần1 lần
04/06/20202 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần3 lần4 lần
03/06/20205 lần2 lần2 lần5 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
02/06/20203 lần2 lần2 lần4 lần0 lần4 lần4 lần4 lần0 lần4 lần
01/06/20201 lần4 lần1 lần6 lần1 lần0 lần2 lần2 lần7 lần3 lần
31/05/20200 lần6 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
30/05/20205 lần2 lần6 lần0 lần3 lần6 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
29/05/20202 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần3 lần6 lần3 lần
28/05/20203 lần2 lần4 lần5 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
27/05/20204 lần3 lần2 lần4 lần4 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
26/05/20203 lần7 lần1 lần0 lần6 lần3 lần0 lần1 lần2 lần4 lần
25/05/20204 lần5 lần1 lần3 lần4 lần3 lần0 lần4 lần1 lần2 lần
24/05/20201 lần2 lần5 lần2 lần2 lần4 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
23/05/20201 lần7 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
22/05/20202 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần5 lần6 lần1 lần
21/05/20202 lần5 lần4 lần1 lần6 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
20/05/20201 lần3 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần6 lần2 lần
19/05/20204 lần0 lần1 lần2 lần4 lần7 lần2 lần4 lần0 lần3 lần
18/05/20202 lần2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần5 lần1 lần1 lần3 lần
Tổng50 lần62 lần59 lần59 lần58 lần49 lần42 lần57 lần54 lần50 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
06/06/20205 lần1 lần0 lần2 lần5 lần5 lần1 lần2 lần1 lần5 lần
05/06/20201 lần6 lần3 lần3 lần4 lần1 lần2 lần0 lần6 lần1 lần
04/06/20201 lần3 lần3 lần3 lần5 lần2 lần3 lần0 lần3 lần4 lần
03/06/20201 lần1 lần6 lần2 lần3 lần2 lần3 lần0 lần5 lần4 lần
02/06/20201 lần4 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần3 lần4 lần4 lần
01/06/20202 lần1 lần2 lần3 lần5 lần2 lần4 lần5 lần2 lần1 lần
31/05/20203 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần7 lần1 lần1 lần
30/05/20201 lần1 lần2 lần1 lần5 lần3 lần3 lần0 lần6 lần5 lần
29/05/20204 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần6 lần
28/05/20202 lần3 lần0 lần3 lần2 lần6 lần1 lần2 lần4 lần4 lần
27/05/20205 lần4 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần
26/05/20204 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần7 lần3 lần2 lần2 lần
25/05/20202 lần3 lần6 lần3 lần1 lần4 lần3 lần1 lần4 lần0 lần
24/05/20206 lần4 lần3 lần2 lần4 lần5 lần2 lần0 lần0 lần1 lần
23/05/20202 lần1 lần9 lần2 lần3 lần0 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
22/05/20203 lần0 lần4 lần2 lần2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
21/05/20200 lần5 lần2 lần3 lần3 lần4 lần5 lần0 lần3 lần2 lần
20/05/20204 lần2 lần2 lần5 lần2 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần
19/05/20207 lần2 lần4 lần1 lần2 lần0 lần3 lần3 lần4 lần1 lần
18/05/20201 lần3 lần3 lần5 lần1 lần1 lần5 lần4 lần1 lần3 lần
Tổng55 lần53 lần61 lần51 lần56 lần54 lần59 lần46 lần54 lần51 lần