Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 23-07-2018

nhà cái uy tín
tao tai khoan ca do bong da

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 23-07-2018

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
23/07/20183 lần2 lần6 lần0 lần2 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
22/07/20183 lần0 lần2 lần0 lần2 lần3 lần7 lần1 lần3 lần6 lần
21/07/20181 lần4 lần2 lần4 lần5 lần1 lần3 lần3 lần4 lần0 lần
20/07/20182 lần5 lần5 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
19/07/20186 lần4 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
18/07/20183 lần1 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
17/07/20182 lần4 lần2 lần4 lần0 lần4 lần2 lần4 lần2 lần3 lần
16/07/20183 lần1 lần3 lần4 lần3 lần1 lần2 lần5 lần2 lần3 lần
15/07/20181 lần3 lần4 lần2 lần4 lần4 lần0 lần2 lần3 lần4 lần
14/07/20181 lần1 lần6 lần6 lần4 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
13/07/20183 lần5 lần0 lần1 lần1 lần5 lần3 lần0 lần4 lần5 lần
12/07/20184 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
11/07/20184 lần1 lần2 lần0 lần4 lần3 lần1 lần5 lần3 lần4 lần
10/07/20183 lần4 lần2 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
09/07/20183 lần1 lần2 lần4 lần4 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần
08/07/20181 lần2 lần4 lần2 lần2 lần6 lần3 lần5 lần1 lần1 lần
07/07/20182 lần1 lần2 lần2 lần1 lần6 lần5 lần2 lần4 lần2 lần
06/07/20181 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần0 lần2 lần6 lần4 lần
05/07/20183 lần3 lần5 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
04/07/20183 lần4 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
Tổng52 lần52 lần63 lần47 lần52 lần62 lần49 lần51 lần53 lần59 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
23/07/20183 lần0 lần2 lần3 lần5 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần
22/07/20181 lần3 lần3 lần4 lần2 lần4 lần1 lần5 lần1 lần3 lần
21/07/20186 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần5 lần
20/07/20180 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
19/07/20180 lần2 lần1 lần0 lần3 lần4 lần4 lần6 lần3 lần4 lần
18/07/20183 lần1 lần1 lần5 lần0 lần5 lần3 lần6 lần0 lần3 lần
17/07/20182 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần4 lần2 lần5 lần
16/07/20184 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần5 lần3 lần2 lần1 lần
15/07/20184 lần4 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần5 lần2 lần
14/07/20181 lần5 lần2 lần6 lần2 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần
13/07/20182 lần5 lần1 lần1 lần4 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
12/07/20183 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần4 lần4 lần2 lần
11/07/20182 lần3 lần3 lần1 lần2 lần6 lần4 lần1 lần2 lần3 lần
10/07/20183 lần3 lần5 lần0 lần2 lần5 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
09/07/20185 lần2 lần1 lần4 lần2 lần5 lần0 lần3 lần1 lần4 lần
08/07/20180 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần6 lần2 lần
07/07/20183 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần4 lần7 lần1 lần4 lần
06/07/20182 lần3 lần4 lần0 lần8 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
05/07/20182 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần9 lần2 lần
04/07/20182 lần1 lần6 lần2 lần1 lần4 lần5 lần2 lần1 lần3 lần
Tổng48 lần51 lần48 lần48 lần51 lần61 lần60 lần65 lần50 lần58 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
23/07/20181 lần4 lần1 lần5 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần8 lần
22/07/20182 lần2 lần3 lần3 lần4 lần2 lần0 lần5 lần3 lần3 lần
21/07/20180 lần3 lần1 lần4 lần5 lần2 lần2 lần5 lần3 lần2 lần
20/07/20183 lần2 lần1 lần2 lần5 lần4 lần2 lần1 lần5 lần2 lần
19/07/20182 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần7 lần5 lần3 lần3 lần
18/07/20181 lần6 lần1 lần5 lần3 lần1 lần2 lần0 lần4 lần4 lần
17/07/20181 lần2 lần5 lần1 lần2 lần4 lần4 lần4 lần2 lần2 lần
16/07/20180 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần5 lần4 lần5 lần3 lần
15/07/20182 lần1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần6 lần
14/07/20183 lần2 lần3 lần4 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
13/07/20183 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần8 lần1 lần3 lần
12/07/20183 lần5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần
11/07/20183 lần2 lần5 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần
10/07/20182 lần3 lần5 lần5 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
09/07/20182 lần3 lần5 lần1 lần5 lần4 lần0 lần1 lần3 lần3 lần
08/07/20185 lần1 lần3 lần5 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
07/07/20184 lần2 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần2 lần0 lần4 lần
06/07/20184 lần2 lần4 lần3 lần5 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
05/07/20183 lần2 lần1 lần2 lần6 lần1 lần3 lần1 lần6 lần2 lần
04/07/20186 lần2 lần4 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần5 lần1 lần
Tổng50 lần52 lần55 lần52 lần60 lần52 lần45 lần52 lần60 lần62 lần