Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 26-02-2020

nha cai dafabet
letou
letou

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 26-02-2020

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
26/02/20202 lần7 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần5 lần3 lần
25/02/20203 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần6 lần2 lần3 lần
24/02/20202 lần3 lần2 lần6 lần4 lần3 lần4 lần1 lần2 lần0 lần
23/02/20205 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần5 lần8 lần0 lần1 lần
22/02/20200 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần4 lần4 lần3 lần
21/02/20204 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần7 lần3 lần3 lần1 lần
20/02/20204 lần3 lần1 lần2 lần5 lần1 lần3 lần0 lần2 lần6 lần
19/02/20200 lần4 lần0 lần4 lần1 lần7 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
18/02/20204 lần3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần7 lần1 lần2 lần
17/02/20203 lần3 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần6 lần1 lần2 lần
16/02/20202 lần0 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần5 lần4 lần4 lần
15/02/20201 lần1 lần2 lần3 lần9 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
14/02/20204 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần5 lần2 lần5 lần3 lần
13/02/20205 lần2 lần5 lần5 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
12/02/20200 lần1 lần2 lần1 lần7 lần3 lần6 lần2 lần2 lần3 lần
11/02/20203 lần3 lần0 lần4 lần0 lần3 lần4 lần1 lần2 lần7 lần
10/02/20204 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần4 lần4 lần3 lần4 lần
09/02/20204 lần3 lần1 lần1 lần5 lần1 lần4 lần4 lần2 lần2 lần
08/02/20202 lần3 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
07/02/20203 lần4 lần3 lần1 lần5 lần2 lần0 lần5 lần1 lần3 lần
Tổng55 lần49 lần35 lần48 lần66 lần50 lần65 lần69 lần47 lần56 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
26/02/20204 lần2 lần4 lần4 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
25/02/20202 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần5 lần3 lần3 lần4 lần
24/02/20204 lần6 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
23/02/20202 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần2 lần4 lần4 lần1 lần
22/02/20203 lần1 lần2 lần5 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
21/02/20202 lần5 lần2 lần1 lần3 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
20/02/20201 lần3 lần2 lần2 lần5 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
19/02/20204 lần1 lần2 lần4 lần0 lần6 lần1 lần4 lần1 lần4 lần
18/02/20203 lần4 lần4 lần5 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần
17/02/20206 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
16/02/20201 lần2 lần2 lần5 lần4 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
15/02/20206 lần2 lần2 lần3 lần0 lần0 lần4 lần3 lần6 lần1 lần
14/02/20202 lần2 lần4 lần4 lần4 lần4 lần0 lần0 lần3 lần4 lần
13/02/20201 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần6 lần2 lần2 lần4 lần
12/02/20201 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần5 lần3 lần5 lần
11/02/20201 lần2 lần1 lần5 lần6 lần3 lần6 lần2 lần1 lần0 lần
10/02/20201 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần
09/02/20202 lần4 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần5 lần5 lần2 lần
08/02/20204 lần7 lần4 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
07/02/20202 lần2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần5 lần
Tổng52 lần57 lần48 lần62 lần55 lần50 lần53 lần52 lần50 lần61 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
26/02/20207 lần3 lần0 lần3 lần0 lần5 lần1 lần4 lần3 lần1 lần
25/02/20201 lần0 lần5 lần2 lần4 lần5 lần5 lần1 lần1 lần3 lần
24/02/20204 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
23/02/20201 lần2 lần6 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
22/02/20203 lần1 lần2 lần1 lần4 lần5 lần3 lần4 lần3 lần1 lần
21/02/20201 lần6 lần4 lần2 lần3 lần5 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
20/02/20202 lần1 lần2 lần4 lần6 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
19/02/20203 lần2 lần6 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
18/02/20204 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
17/02/20200 lần4 lần1 lần3 lần5 lần4 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
16/02/20202 lần2 lần3 lần5 lần4 lần5 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
15/02/20202 lần0 lần4 lần2 lần2 lần6 lần4 lần2 lần3 lần2 lần
14/02/20201 lần4 lần1 lần2 lần2 lần5 lần3 lần4 lần3 lần2 lần
13/02/20202 lần2 lần0 lần3 lần5 lần6 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
12/02/20204 lần5 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
11/02/20203 lần0 lần4 lần4 lần2 lần4 lần2 lần3 lần0 lần5 lần
10/02/20202 lần2 lần5 lần2 lần2 lần5 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
09/02/20202 lần3 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần2 lần
08/02/20204 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần
07/02/20204 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
Tổng52 lần44 lần57 lần50 lần61 lần77 lần56 lần56 lần48 lần39 lần