Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 18-01-2021

nha cai dafabet
letou
Cá độ bóng đá OXBET

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 18-01-2021

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
18/01/20214 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
17/01/20214 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần7 lần2 lần2 lần5 lần
16/01/20213 lần2 lần3 lần4 lần4 lần0 lần6 lần2 lần1 lần2 lần
15/01/20214 lần3 lần5 lần2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
14/01/20213 lần5 lần0 lần3 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần3 lần
13/01/20211 lần4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần5 lần3 lần2 lần
12/01/20215 lần2 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần6 lần2 lần3 lần
11/01/20214 lần4 lần1 lần2 lần5 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
10/01/20212 lần4 lần1 lần1 lần4 lần2 lần4 lần4 lần2 lần3 lần
09/01/20212 lần5 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần
08/01/20213 lần0 lần3 lần4 lần3 lần2 lần6 lần3 lần1 lần2 lần
07/01/20211 lần4 lần0 lần1 lần6 lần2 lần3 lần2 lần6 lần2 lần
06/01/20212 lần5 lần4 lần1 lần6 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
05/01/20213 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần
04/01/20212 lần5 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần4 lần3 lần
03/01/20212 lần4 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
02/01/20213 lần5 lần3 lần3 lần0 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
01/01/20211 lần3 lần3 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần6 lần1 lần
31/12/202010 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần0 lần
30/12/20203 lần1 lần3 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
Tổng62 lần66 lần45 lần49 lần55 lần46 lần61 lần53 lần55 lần48 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
18/01/20211 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần3 lần5 lần4 lần
17/01/20213 lần4 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
16/01/20212 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần3 lần4 lần6 lần1 lần
15/01/20213 lần1 lần2 lần5 lần1 lần3 lần3 lần3 lần5 lần1 lần
14/01/20217 lần2 lần5 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
13/01/20211 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần1 lần3 lần6 lần
12/01/20211 lần7 lần6 lần3 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
11/01/20216 lần3 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần6 lần2 lần2 lần
10/01/20213 lần1 lần2 lần1 lần6 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
09/01/20215 lần2 lần1 lần2 lần4 lần4 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
08/01/20213 lần2 lần4 lần3 lần3 lần1 lần4 lần4 lần1 lần2 lần
07/01/20212 lần3 lần2 lần1 lần7 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
06/01/20213 lần4 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần5 lần1 lần6 lần
05/01/20212 lần0 lần1 lần2 lần6 lần2 lần5 lần4 lần4 lần1 lần
04/01/20212 lần4 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
03/01/20214 lần4 lần4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
02/01/20212 lần2 lần3 lần4 lần1 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần
01/01/20212 lần3 lần0 lần2 lần1 lần6 lần4 lần4 lần2 lần3 lần
31/12/20204 lần3 lần4 lần0 lần3 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần
30/12/20203 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
Tổng59 lần54 lần50 lần44 lần56 lần57 lần56 lần61 lần55 lần48 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
18/01/20210 lần2 lần3 lần5 lần6 lần5 lần1 lần1 lần4 lần0 lần
17/01/20214 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần5 lần3 lần2 lần
16/01/20214 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần4 lần3 lần1 lần
15/01/20213 lần2 lần2 lần5 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần0 lần
14/01/20213 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần5 lần3 lần
13/01/20211 lần2 lần0 lần3 lần5 lần4 lần2 lần1 lần5 lần4 lần
12/01/20214 lần6 lần3 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần4 lần
11/01/20211 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần7 lần0 lần
10/01/20212 lần6 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần7 lần
09/01/20213 lần5 lần3 lần1 lần3 lần2 lần5 lần1 lần1 lần3 lần
08/01/20212 lần2 lần0 lần4 lần2 lần1 lần3 lần5 lần5 lần3 lần
07/01/20211 lần0 lần5 lần1 lần1 lần4 lần2 lần4 lần4 lần5 lần
06/01/20213 lần4 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
05/01/20211 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần4 lần
04/01/20211 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần3 lần5 lần4 lần
03/01/20213 lần1 lần1 lần0 lần5 lần4 lần5 lần4 lần1 lần3 lần
02/01/20214 lần4 lần2 lần3 lần5 lần4 lần2 lần0 lần0 lần3 lần
01/01/20212 lần2 lần6 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
31/12/20202 lần1 lần4 lần1 lần4 lần6 lần1 lần4 lần2 lần2 lần
30/12/20204 lần1 lần1 lần6 lần6 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng48 lần52 lần46 lần53 lần64 lần57 lần54 lần50 lần60 lần56 lần