Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 21-04-2018

nhà cái uy tín
tao tai khoan ca do bong da

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 21-04-2018

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
21/04/20180 lần2 lần2 lần6 lần2 lần3 lần3 lần2 lần5 lần2 lần
20/04/20183 lần5 lần4 lần4 lần5 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
19/04/20180 lần3 lần1 lần4 lần4 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần
18/04/20182 lần3 lần4 lần8 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
17/04/20185 lần3 lần4 lần5 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần
16/04/20182 lần1 lần3 lần3 lần4 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
15/04/20181 lần2 lần1 lần2 lần2 lần6 lần1 lần2 lần7 lần3 lần
14/04/20183 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần5 lần3 lần2 lần2 lần
13/04/20184 lần4 lần3 lần3 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần
12/04/20181 lần6 lần0 lần4 lần4 lần4 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
11/04/20181 lần3 lần2 lần1 lần5 lần2 lần3 lần1 lần4 lần5 lần
10/04/20182 lần1 lần7 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần
09/04/20182 lần4 lần5 lần2 lần4 lần3 lần1 lần0 lần6 lần0 lần
08/04/20181 lần3 lần1 lần2 lần5 lần2 lần5 lần0 lần4 lần4 lần
07/04/20182 lần2 lần5 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần0 lần4 lần
06/04/20183 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần5 lần2 lần4 lần4 lần
05/04/20183 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần1 lần3 lần2 lần
04/04/20183 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần4 lần4 lần
03/04/20185 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần
02/04/20181 lần5 lần0 lần1 lần7 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần
Tổng44 lần58 lần55 lần57 lần64 lần51 lần59 lần39 lần64 lần49 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
21/04/20182 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần5 lần5 lần2 lần0 lần
20/04/20184 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần3 lần6 lần0 lần
19/04/20184 lần2 lần3 lần6 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
18/04/20181 lần2 lần4 lần3 lần4 lần4 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
17/04/20182 lần3 lần3 lần1 lần4 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
16/04/20182 lần5 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần
15/04/20181 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần4 lần2 lần
14/04/20181 lần1 lần4 lần2 lần0 lần3 lần2 lần5 lần5 lần4 lần
13/04/20181 lần7 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
12/04/20183 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần7 lần2 lần2 lần1 lần
11/04/20184 lần6 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
10/04/20182 lần2 lần6 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần
09/04/20183 lần4 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
08/04/20181 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần4 lần1 lần5 lần2 lần
07/04/20181 lần2 lần3 lần6 lần0 lần2 lần3 lần3 lần6 lần1 lần
06/04/20184 lần6 lần0 lần0 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
05/04/20185 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần5 lần3 lần0 lần
04/04/20182 lần1 lần4 lần4 lần2 lần1 lần4 lần5 lần3 lần1 lần
03/04/20181 lần1 lần3 lần6 lần4 lần1 lần4 lần1 lần5 lần1 lần
02/04/20183 lần2 lần3 lần3 lần3 lần5 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
Tổng47 lần57 lần59 lần60 lần46 lần53 lần61 lần55 lần63 lần39 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
21/04/20183 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần
20/04/20182 lần5 lần1 lần4 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
19/04/20180 lần3 lần0 lần4 lần4 lần4 lần2 lần2 lần4 lần4 lần
18/04/20182 lần1 lần1 lần4 lần4 lần4 lần1 lần3 lần3 lần4 lần
17/04/20182 lần5 lần2 lần3 lần5 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
16/04/20183 lần4 lần6 lần4 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
15/04/20181 lần7 lần5 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần0 lần0 lần
14/04/20183 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần5 lần1 lần3 lần
13/04/20182 lần5 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần5 lần2 lần0 lần
12/04/20183 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần4 lần3 lần
11/04/20183 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần0 lần5 lần
10/04/20183 lần1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần4 lần4 lần4 lần2 lần
09/04/20182 lần4 lần3 lần3 lần3 lần5 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
08/04/20183 lần2 lần1 lần0 lần4 lần0 lần5 lần5 lần3 lần4 lần
07/04/20182 lần2 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần5 lần1 lần3 lần
06/04/20182 lần5 lần1 lần4 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần3 lần
05/04/201810 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
04/04/20183 lần4 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần
03/04/20183 lần1 lần2 lần5 lần1 lần1 lần3 lần2 lần5 lần4 lần
02/04/20184 lần6 lần0 lần4 lần5 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng56 lần69 lần36 lần62 lần64 lần47 lần51 lần57 lần45 lần53 lần